+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige

Om ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet här i Sverige så får begreppet fast driftställe en viktig betydelse vid bedömningen av det utländska företagets skattskyldighet i Sverige. Anses företaget ha fast driftställe för verksamheten här i Sverige likställs det utländska företaget i stor utsträckning med ett Svenskt företag och ska således betala 22 % i bolagsskatt.

Läs mer

Fast driftställe tre villkor måste uppfyllas

Det finns tre villkor som samtliga måste uppfyllas för att ett företag ska anses ha fast driftställe här i Sverige. Det ska finnas en plats för affärsverksamheten, platsen ska användas stadigvarande och affärsverksamheten ska bedrivas från denna plats.

Läs mer

Aktieägartillskott

Syftet med att göra aktieägartillskott är att förbättra ett bolags finansiella ställning t.ex. för att undvika att likvidationsskyldighet uppkommer. Två olika huvudformer av aktieägartillskott förekommer, ovillkorliga och villkorliga. Ett ovillkorligt aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning. Ett villkorligt aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria kapital tillåter det.

Läs mer

Tjänsteresor

En tjänsteresa ska innehålla minst 75% arbetsrelaterade inslag under en arbetsdag, annars så anses resan som en nöjesresa och blir en skattepliktig förmån för arbetsgivaren och den anställda enligt skatteverket.

Läs mer

Traktamente

En arbetsgivare kan betala ut skattefritt traktamente vid tjänsteresor till sina anställda för att täcka deras ökade levnadsomkostnader. Storleken på det skattefria traktamentet bestämms varje år av staten, övrig ersättning betraktas som skattepliktig ersättning.

Läs mer

Förutsättningar för skattefritt traktamente

Förutsättningen är att tjänsteresan sker utanför den vanliga verksamhetsorten, det vill säga minst 50 km från arbetsplatsen och den anställdes bostad. Tjänsteresan måste också innehålla minst en övernattning för att skattefritt traktamente ska kunna utbetalas. För att kunna få helt traktamente krävs att tjänsteresan påbörjas före kl 12:00 på avresedagen och att hemkomsten sker efter…

Läs mer

Förmåner

Förmåner kan delas upp i två kategorier, skattefria och skattepliktiga förmåner. Förmåner som medför besparing i de anställdas privata levnadsomkostnader betraktas alltid som skattepliktiga och värderas till marknadspris. Skatteplikten innebär för arbetsgivaren att han måste betala arbetsgivaravgifter på förmånen och skatteavdraget blir högre för den anställda.

Läs mer

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

En anställd har rätt att stanna hemma och vårda sitt sjuka barn tills barnet fyller 12 år. Försäkringskassan betalar då ut 80 % av lönen (tillfällig föräldrapenning) och det är ingen karensdag, men du kan som högst få ersättning för 120 dagar per år. 

Läs mer

Rättigheter enligt semesterlagen

1, Minst 25 dagar semesterledighet. 2, 12 % semesterlön baserad på lönen under intjänandeåret. 3, Rätt att spara fem betalda semesterdagar per år under fem år. 4, Rätt till semesterersättning vid slutlön. 

Läs mer

Åberopar F-skattesedel i anställningsförhållande

Om en person åberopar sin f-skattesedel i ett förhållande som kan tyckas likna ett anställningsförhållande, så är uppdragsgivaren skyldig att göra en skriftlig anmälan till Skatteverket om det. Om uppdragsgivaren inte gör det så kan Skatteverket enligt skattebetalningslagen (12 kap 3 §) besluta att uppdragsgivaren ska betala skatten (skatt, egenavgifter och moms) på ersättningen som…

Läs mer