+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Aktiebolag

Särskild förmånsrätt vid företagsinteckning

Den säkerhet som omfattas av företagsinteckningar ger särskild förmånsrätt och det innebär att borgenären har förmånsrätt till betalning vid utmätning och konkurs. Om det finns flera företagsinteckningar så har den med det tidigaste datumet den högsta prioriteten o.s.v.

Läs mer

Företagsinteckning

Företagsinteckning är särskild säkerhetsrätt, där en näringsidkare kan använda sig av sin rörelseegendom som kreditsäkerhet när han lånar pengar. 

Läs mer

Aktieägartillskott

Syftet med att göra aktieägartillskott är att förbättra ett bolags finansiella ställning t.ex. för att undvika att likvidationsskyldighet uppkommer. Två olika huvudformer av aktieägartillskott förekommer, ovillkorliga och villkorliga. Ett ovillkorligt aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning. Ett villkorligt aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria kapital tillåter det.

Läs mer

Fusion av aktiebolag

En fusion av ett helägt dotterbolag innebär att ett dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag, samtidigt upplöses det överlåtande dotterbolaget utan likvidation.

Läs mer

Styrelse och VD betraktas som anställda

I ett antal rättsfall som har avgjorts under senare år så har det framgått av domarna att en styrelseledamot och en VD i ett aktiebolag normalt är att betrakta som anställda. Eventuell ersättnings som betalas ut till dessa ska därför beskattas som lön.

Läs mer

Högre sociala avgifter för unga

Från och med den 2016-06-01 så tas nedsättningen av sociala avgifter bort för unga och det betyder en höjning från 25,48% till 31,42%. För att spara pengar så bör du se till att utbetala innestående övertidsersättningar och andra ersättningar före den 2016-06-01.

Läs mer

Kontrollbalansräkning – Personligt betalningsansvar styrelsen

Enligt aktiebolagslagen så gäller att styrelsens personliga betalningsansvar börjar gälla från den dag då styrelsen borde ha upprättat en kontrollbalansräkning och den visade att aktiekapitalet är förbrukat med mer än hälften. Som styrelseledamot eller företrädare för ett aktiebolag är du skyldig att att utöva tillsyn över ditt bolag och bolagets ekonomiska ställning. Du kan inte…

Läs mer

Avsättning till tjänstepension

Företaget kan betala in max 35% av bruttolönen i tjänstepension till en anställd. För detta betalar bolaget särskild löneskatt med 24,26% på beloppet.

Läs mer

Bara en uppdragsgivare

Att säga upp sig och starta eget för att fakturera sin tidigare arbetsgivare kan medföra vissa risker. Om du utför samma arbete och på samma sätt som uppdragstagare, som du gjorde när du tidigare var anställd, är det stor risk att du fortfarande anses vara inordnad i din tidigare arbetsgivares verksamhet. Och då kommer din…

Läs mer