+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Internationellt

Fast driftställe tre villkor måste uppfyllas

Det finns tre villkor som samtliga måste uppfyllas för att ett företag ska anses ha fast driftställe här i Sverige. Det ska finnas en plats för affärsverksamheten, platsen ska användas stadigvarande och affärsverksamheten ska bedrivas från denna plats.

Läs mer

Utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige

Om ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet här i Sverige så får begreppet fast driftställe en viktig betydelse vid bedömningen av det utländska företagets skattskyldighet i Sverige. Anses företaget ha fast driftställe för verksamheten här i Sverige likställs det utländska företaget i stor utsträckning med ett Svenskt företag och ska således betala 22 % i bolagsskatt.

Läs mer

Utländska juridiska personers skattskyldighet i Sverige

Utländska juridiska personer (utländska företag förutom enskilda firmor) är begränsat skattskyldiga i Sverige och ska bara betala inkomstskatt på inkomster som är hänförliga till deras fasta driftsställen i Sverige. Det som avgör om ett företag ska betala svensk inkomstskatt är om företaget anses ha ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Läs mer

Utländska personer med enskild firma utan F-skatt

Om man anlitare en utländsk person som har en enskild firma men ingen svensk F-skattesedel som måste du betala arbetsgivaravgifter på ersättningen du utbetalar till honom. Om den utländska personen kommer från ett EU/ESS-land och har ett intyg (A1 eller E101) som visar att personen ska tillhöra hemlandets socialförsäkring så ska du inte betala några…

Läs mer

SINK särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om en person som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte heller vistas här stadigvarande kommer hit och jobbar i mindre än sex månader så har han möjlighet att bli beskattad enligt SINK. Följande gäller då: du betalar 20% i skatt på ersättningen samt eventuella förmåner (15% för sjömän, artister och idrottsmän). Du får…

Läs mer

Utländsk person skattskyldig i Sverige

Om en person som är bosatt i ett annat land kommer till Sverige och jobbar här i mer än sex månader (sammanhängande) så blir han normalt obegränsat skattskyldig i Sverige. Det får till följd att inkomsten ska beskattas här, detta även om han inte är folkbokförd i landet. Personen har en skyldighet att göra en…

Läs mer

Utländska personer/bolag kan få F-skattsedel

Reglerna om F-skatt omfattar även dom som bor utomlands och utländska bolag om dom har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det krävs inte att personen/bolaget har ett fast driftsställe eller är obegränsat skattskyldig i Sverige för att få en svensk F-skattsedel.

Läs mer

Anlita utländska företag utan svensk f-skatt

Om ett Svenskt företag anlitar ett utländskt företag som underentreprenör och det senare visar sig att företaget i fråga inte har de nödvändiga tillstånden att bedriva näringsverksamhet i sitt hemland. Så säger huvudregeln att den som anlitar personer utan f-skatt, ska betraktas som arbetsgivare och också betala arbetsgivaravgift på den ersättning som har utbetalats till…

Läs mer

Vad är en Pro Forma faktura

En Pro Forma faktura är en preliminär faktura som är till för tulländamål eller som ett exempel på vad varorna eller arbetet skulle kosta om kunden gjorde beställningen. Pro Forma fakturor används också vid export av varor där mottagaren inte ska stå för kostnaden eller av någon anledning inte är den som ska betala för…

Läs mer