+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Löner

Arbetstid för anställd utan fast arbetsplats

EU-rätten säger att en arbetstagare utan fast arbetsplats ska räkna sin arbetstid från det att han åker hemifrån tills dess att han kommer hem igen. Således ingår restiden mellan bostaden och första kunden och sista kunden och hemresan i arbetstiden (EU-domstolen, 10 september 2015, c-266/14).

Läs mer

Förmåner

Förmåner kan delas upp i två kategorier, skattefria och skattepliktiga förmåner. Förmåner som medför besparing i de anställdas privata levnadsomkostnader betraktas alltid som skattepliktiga och värderas till marknadspris. Skatteplikten innebär för arbetsgivaren att han måste betala arbetsgivaravgifter på förmånen och skatteavdraget blir högre för den anställda.

Läs mer

Förutsättningar för skattefritt traktamente

Förutsättningen är att tjänsteresan sker utanför den vanliga verksamhetsorten, det vill säga minst 50 km från arbetsplatsen och den anställdes bostad. Tjänsteresan måste också innehålla minst en övernattning för att skattefritt traktamente ska kunna utbetalas. För att kunna få helt traktamente krävs att tjänsteresan påbörjas före kl 12:00 på avresedagen och att hemkomsten sker efter…

Läs mer

Traktamente

En arbetsgivare kan betala ut skattefritt traktamente vid tjänsteresor till sina anställda för att täcka deras ökade levnadsomkostnader. Storleken på det skattefria traktamentet bestämms varje år av staten, övrig ersättning betraktas som skattepliktig ersättning.

Läs mer

Tjänsteresor

En tjänsteresa ska innehålla minst 75% arbetsrelaterade inslag under en arbetsdag, annars så anses resan som en nöjesresa och blir en skattepliktig förmån för arbetsgivaren och den anställda enligt skatteverket.

Läs mer

Rättigheter enligt semesterlagen

1, Minst 25 dagar semesterledighet. 2, 12 % semesterlön baserad på lönen under intjänandeåret. 3, Rätt att spara fem betalda semesterdagar per år under fem år. 4, Rätt till semesterersättning vid slutlön. 

Läs mer

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

En anställd har rätt att stanna hemma och vårda sitt sjuka barn tills barnet fyller 12 år. Försäkringskassan betalar då ut 80 % av lönen (tillfällig föräldrapenning) och det är ingen karensdag, men du kan som högst få ersättning för 120 dagar per år. 

Läs mer

Vikariat

Om någon i den ordinarie personalen är borta på grund av sjukdom, studier, semester eller är föräldraledig får arbetsgivaren anställa en vikarie. Om vikarien har varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren, har han rätt att få en tillsvidareanställning (fast anställning) hos arbetsgivaren under förutsättning att arbetsgivaren…

Läs mer

Provanställning

En provanställning får högst pågå i sex månader. Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning ska han minst två veckor i förväg informera den anställde om detta. Om en provanställning inte avbryts så övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning).

Läs mer

Schablonskatt anställd

Om en anställd lämnar bristfälliga uppgifter till sin arbetsgivare gällande personnummer, bostadsort mm, så kan arbetsgivaren bli tvungen att göra ett schablonavdrag på bruttolönen. Detta är ett skatteavdrag som beräknas enligt den skatte tabell där arbetsgivaren har sin hemort, plus ytterligare 10%.

Läs mer