Bokföringsnämnden har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring (BFNAR 2013:2). Utgångspunkten är som tidigare att bokföringen skall ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för när du är skyldig att upprätta bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om det handlar om kontanta medel eller andra affärshändelser. Huvudregeln är att kontanter oavsett om det rör sig om in eller utbetalningar ska bokföras senast nästföljande arbetsdag. En nyhet är att det finns ett undantag från dessa regler och det gäller kontanta betalningar som har registrerats i ett certifierat kassaregister. Då får man lov att senarelägga bokföringen med 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar