Det finns en hel det som är viktigt att tänka på när du anlitar ett utländskt företag som underentreprenör, för att du inte i ett senare skede råka illa ut. Utländska företag kan liksom svenska företag ansöka om svensk F-skatt, om din underentreprenör har svensk F-skatt så vill jag påstå att det är en halv…

Läs mer

Den 1 Januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön från sin arbetsgivare för arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen istället kan kräva att få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar. Om en arbetstagare inte erhåller lön ifrån sin arbetsgivare…

Läs mer

Bokföringsnämnden har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring (BFNAR 2013:2). Utgångspunkten är som tidigare att bokföringen skall ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för när du är skyldig att upprätta bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om det handlar om kontanta medel eller andra affärshändelser. Huvudregeln är att kontanter oavsett om det…

Läs mer

När det gäller lön till företagsledares barn eller företagsledarens makes barn, under 16 år i aktiebolag. Så gäller följande, hela ersättningen ska tas upp till beskattning av den av makarna som har den högsta inkomsten från företaget. Har makarna lika hög inkomst från företaget, ska den äldsta maken ta upp ersättningen. 

Läs mer

När du ska räkna fram hur mycket momsen är av ett totalbelopp så går du tillväga på följande sätt: om det är 25% moms så tar du totalbeloppet * 20% och får då fram vad momsen är. Om det är 12% moms så tar du totalbeloppet * 10,71% och får då fram vad momsen är.…

Läs mer

Företagare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska sen den 1 jan 2015, lägga på den aktuella momssatsen som gäller i det land där köparen är bosatt. De nya reglerna gäller för: elektroniska tjänster t.ex. applikationer av olika slag, tillgång till webbplatser där musik, film, programvaror, tidningar mm tillhandahålls online. Telekommunikationstjänster vilket främst…

Läs mer