Det finns en hel det som är viktigt att tänka på när du anlitar ett utländskt företag som underentreprenör, för att du inte i ett senare skede råka illa ut.

Utländska företag kan liksom svenska företag ansöka om svensk F-skatt, om din underentreprenör har svensk F-skatt så vill jag påstå att det är en halv garanti för att du inte kommer att råka illa ut. Det som annars kan hända är att alla betalningar som ditt företag har gjort till den utländska underentreprenören, anses vara lön och att du då blir skyldig att erlägga skatt till Skatteverket för dessa löneutbetalningar.

För att göra en korrekt bedömning av huruvida den utländska entreprenören ska erlägga skatt i Sverige eller inte, måste man avgöra om han kommer att anses ha fast driftställe i Sverige eller inte och det kan vara mycket svårt att fastställa.

När det gäller utländska enskilda firmor som inte har svensk F-skatt och ändå är verksamma i Sverige ska du betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket på ersättningen du lämnar till dom. Det gäller inte om den utländska enskilda firman har ett intyg (A1 eller E101) från hemlandet som visar att den enskilda firman tillhör hemlandet socialförsäkring.

Som företagare bör du vara väl insatt i den problematik som kan uppstå när du anlitar ett utländskt företag som underentreprenör.